PRIVACYBELEIDSVERKLARING PROMOTORZ

Bedankt voor uw interesse in PROMOTORZ. Wij waarderen de privacy van onze gebruikers en willen u daarom graag zo goed mogelijk informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn PROMOTORZ, een promotiebedrijf dat opdrachten binnenhaalt voor de promotie van producten/diensten van onze partners. Onze onderneming wordt gedreven in de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam MediaBirdie B.V. en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78686369 (hierna te noemen: “wij” of “ons”).

Eén van de diensten die wij aanbieden is dat wij een product/dienst van een partner promoten tijdens een live show op social media kanalen. Daarbij geven wij het betreffende product/de dienst aan winnende deelnemers van deze show.

In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verwerkt worden en op basis van welke wettelijke grondslag. Daarnaast lichten wij onder meer toe welke rechten een betrokkene heeft.

Wat zijn onze contactgegevens?

Onze contactgegevens zijn als volgt:
-   Keurenplein 41, Unit A0901
-   1069 CD Amsterdam
-   info@promotorz.nl
-   020 – 3086 933

Inleiding

Zowel op onze website (www.promotorz.com) als voor de uitoefening van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Voor het verwerken van persoonsgegevens handelen wij daarbij in beginsel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘’AVG’’). In hetgeval wij niet het doel en/of de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden bepalen, handelt wij als verwerker in de zin van de AVG.

Veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens zijn het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en verwijderen van persoonsgegevens. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier ombesluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan achttien (18) jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders en/of voogd. Wij kunnen de leeftijd van een websitebezoeker echter niet controleren. Wij raden ouders en/of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo tevoorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Als een ouder en/of voogd er van overtuigd is dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons opvia de genoemde contactgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe?

De personen van wie wij persoonsgegevens verwerken zijn onder te verdelen in een tweetal categorieën:
-   Zakelijke partners (hierna te noemen: “partners”);
-   Websitegebruikers (hierna te noemen: “gebruikers”);
-   Winnende deelnemers van onze show (hierna te noemen: “winnaars”).

Wij verzamelen op de volgende manier(en) persoonsgegevens van betrokkene:
-   Wanneer de desbetreffende betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen).
-   Door op enige wijze contact op te nemen met een verzoek om informatie over onzediensten en/of producten en/of door op enige wijze deel te nemen aan de show en/of andere door ons      aangeboden diensten.
-   Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten.
-   Voor controle doeleinden en voor de beveiliging van onze website.
-   Verstrekking van gegevens van derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.
-   Doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de desbetreffende betrokkene van de website, onder andere via cookies.

De persoonsgegevens die wij verwerken van partners hebben betrekking op de volgende categorieën persoonsgegevens:
-   Bedrijfsnaam.- NAW-gegevens.- Geboortedatum.
-   (E-mail)adres.- Telefoonnummer.- Betaalinformatie
-   Gegevens die betrekking hebben op de tussen ons te sluiten overeenkomst.
-   Communicatievoorkeuren.
-   Overige gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is gelet op wet - en regelgeving.

De persoonsgegevens die wij verwerken van winnaars hebben betrekking op de volgende categorieën persoonsgegevens:
-   NAW-gegevens.- Geboortedatum.
-   E-mailadres.
-   Foto- en beeldmateriaal van de betrokkene.
-   Telefoonnummer.
-   Overige gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is gelet op wet - en regelgeving.
-   Toestemming van ouders in het geval dat de winnaar de leeftijd van zestien (18) jaar nog niet heeft bereikt.

Indien een betrokkene verplicht is om bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken, zal hij/zij geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. Een betrokkene is nooit verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, maar indien een betrokkene zijn of haar persoonsgegevens niet verstrekt die van tijd tot tijd als verplicht zijn aangemerkt, is het mogelijk dat wij een betrokkene niet kunnen voorzien van (bepaalde) producten en/of diensten.

Doel

Het aanbieden van onze producten en/of diensten of het onderhouden van een relatie met een partner, waaronder begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op producten en/of diensten.

Verbetering van de website, de aangeboden productenen/of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan.

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met partners.

Het afhandelen, (intern)beheer en facturatie.

Het versturen van de nieuwsbrief en/of andere berichten, bijvoorbeeld het versturen van informatieve berichten over producten en/of diensten of het reageren op vragen en verzoek van partners.

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van partners, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over partners te verzamelen.

De uitvoering of toepassing van wet - en regelgeving.

Afhandelen van geschillen (met partners), waaronder begrepen juridische geschillen en/of compliance aan weten regelgeving.


Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden, op basis vande daarbij genoemde grondslagen:

Grondslag

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.
-   Wettelijke plicht.

-   Gerechtvaardigd belang.
-   Toestemming

-   Gerechtvaardigd belang.
-   Toestemming

-   Gerechtvaardigd belang
-   Wettelijke plicht

-   Gerechtvaardigd belang
-   Wettelijke plicht

Doel

Het aanbieden van onze producten en/of diensten of het onderhouden van een relatie met een gebruiker, waaronder begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op producten en/of diensten.

Verbetering van de website, de aangeboden productenen/of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan.

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met betrokkene, bijvoorbeeld doordat een gebruiker een offerte aanvraagt.

Intern beheer.

Het versturen van onze nieuwsbrief.

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van gebruikers, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over gebruikers te verzamelen.

De uitvoering of toepassing van wet - en regelgeving. .

Afhandelen van geschillen (met gebruikers), waaronder begrepen juridische geschillen en/of compliance aan weten regelgeving.
Wij verwerken persoonsgegevens van winnaars voor de volgende doeleinden, op basis van dedaarbij genoemde grondslagen:

Grondslag

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.
-   Wettelijke plicht.

-   Gerechtvaardigd belang.
-   Toestemming

-   Gerechtvaardigd belang.
-   Toestemming

-   Gerechtvaardigd belang
-   Wettelijke plicht

-   Gerechtvaardigd belang
-   Wettelijke plicht

Doel

Het aanbieden van onze producten en/of diensten of het onderhouden van een relatie met een winnaar, waaronder begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken diebetrekking hebben op producten en/of diensten.

Verbetering van de website, de aangeboden producten en/of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan.

Het afhandelen, (intern)beheer en facturatie.

Het versturen van de nieuwsbrief en/of andere berichten, bijvoorbeeld het versturen van informatieve berichten, over producten en/of diensten of het reageren op vragen en verzoek van winnaars.

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van winnaars, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over partners te verzamelen.

De uitvoering of toepassing van wet - en regelgeving.

Afhandelen van geschillen (met winnaars), waaronder begrepen juridische geschillen en/of compliance aan weten regelgeving.

Controleren of de winnaar zestien (18) jaar of ouder is en, zo nee, of de winnaar toestemming van zijn ouder(s) heeft verkregen.

Het opnemen en (live) streamen van foto- en beeldmateriaal van de winnaar ten einde daarmeer eclame-uitingen te bewerkstelligen.

Grondslag

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.

-   Uitvoering van een overeenkomst
-   Gerechtvaardigd belang.
-   Wettelijke plicht.

-   Gerechtvaardigd belang.
-   Toestemming

-   Gerechtvaardigd belang.
-   Toestemming

-   Gerechtvaardigd belang
-   Wettelijke plicht

-   Gerechtvaardigd belang
-   Wettelijke plicht

-   Gerechtvaardigd belang
-   Wettelijke plicht

-   Uitvoering van de overeenkomst.
-   Toestemming.
-   Gerechtvaardigdbelang.

Delen wij persoonsgegevens en/of worden persoonsgegevens met ons gedeeld?

Wij zullen persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen verstrekken, tenzij:
-   De persoonsgegevens worden verstrekt aan door ons ingeschakelde verwerkers waarmee een     verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants of advocaten.
-   Wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten.
-   De persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot een aan ons geallieerde onderneming en/of derde of binnen de vennootschap van ons.
-   Overige derden, met toestemming van betrokkene.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als wij een wettelijke verplichting hebben persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven.WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam ene-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeurtoestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Delen van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte

Om producten en/of diensten te kunnen leveren, kunnen wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europees Economische Ruimte. Wanneer dit het geval is, treffen wij alle passende waarborgen om de persoonsgegevens op een rechtmatige wijze door te geven aan dergelijke landen. Dit kunnen wij doen door een –door de Europese Commissie of nationale toezichthouder goedgekeurd - (model)contract te sluiten met de ontvanger buiten de Europees Economische Ruimte.

Hoe zat het ook alweer met cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken daarbij functionele, analytische en tracking cookies, met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen wij cookies die het surfgedrag van bezoekers kunnen bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij gebruikers over deze cookies en vragen wij uitdrukkelijk toestemming voor het plaatsen hiervan. Gebruikers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de internetbrowser te verwijderen. Wij hebben een speciale cookie verklaring opgesteld, welke hier te vinden is.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken zullen niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden worden bewaard, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. De administratieve gegevens worden bijvoorbeeld zeven jaar bewaard en persoonsgegevens die worden gegeven voor het aanvragen van een offerte worden verwijderd zodra de teruggekoppelde offerte wordt geweigerd.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van de persoonsgegevens van betrokkene. De passende maatregelen omvatten onder meer het volgende:

- Beveiliging van onze servers.
- Onze computers zijn voorzien van een virusscanner en firewall.
- Onze medewerkers zijn onderworpen aan gedragsregels
.- Medewerkers hebben zich verbonden tot geheimhouding

Daarnaast beschermen wij persoonsgegevens van betrokkene tegen datalekken. Een datalek is een inbreuk, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien.

Welke rechten heeft een betrokkene?

Een betrokkene heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Een betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Daarbij komt dat een betrokkene ons kan verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat een betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die wij over hem of haar hebben, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door ons te laten doorgeven aan een andere partij. Afhankelijk van het land waar een betrokkene woont en/of is gevestigd heeft een betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Indien een betrokkene van een van de hiervoor genoemde rechten gebruik wenst te maken, of als een betrokkene vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kan een betrokkene ons bereiken op de genoemde contactgegevens. Een betrokkene kan zich tevens afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan ons. Indien een betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, heeft een betrokkene ten alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op1 september 2023.