ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. PROMOTORZ: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MediaBirdieB.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer78686369, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1069 CD)Amsterdam, Unit A0901, aan de Keurenplein nr. 41.

1.2. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden, die op de(rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.

1.3. Afnemer: de wederpartij, zijnde een Consument-afnemer en/of een Zakelijke-afnemer, die met PROMOTORZ een Overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt even als de wederpartij die bij PROMOTORZ een offerte opvraagt en door PROMOTORZ een offerte wordt toegezonden.

1.3.1.Consument-afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf en die met PROMOTORZ een Overeenkomst aangaat.

1.3.2.Zakelijke-afnemer: de (rechts)persoon die handelt in het kader van beroep of bedrijf en die met PROMOTORZ een Overeenkomst aangaat.

1.4. Dienst(en): alle activiteiten en werkzaamheden op het gebied van marketing en promotie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het organiseren en live streamen van een klein promotioneel kansspel, het beheren en plaatsen van advertenties en andere (commerciële) uitingen op websites, Google Ads en social media kanalen.

1.5. Product(en): de door PROMOTORZ ter verkoop aangeboden producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kleding.

1.6. Partij(en): PROMOTORZ, Afnemer of beide Partijen.

1.7. Schriftelijk: de term ‘Schriftelijk’ omvat ook per e-mail of ander elektronisch medium.

1.8. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping die PROMOTORZ ter beschikking stelt aan een Afnemer.

1.9. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen PROMOTORZ en Afnemer, in welke vorm dan ook, even als de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere)bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

1.10. Website(s): de door PROMOTORZ geëxploiteerde website(s), zijnde één of meer webshops voor de verkoop door PROMOTORZ van Producten en/of Diensten, zijnde www.promotorz.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten tussen PROMOTORZ en Afnemer. Tevens zien de Algemene voorwaarden op het bezoek en gebruik door Afnemer van de Website en alle op de Website toegankelijke Producten en/of Diensten.

1.2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden als dan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

1.3. Het tot stand komen van een Overeenkomst houdt in dat de Algemene voorwaarden zijn aanvaard. Bovendien aanvaardt Afnemer door het enkel gebruik maken (op welke manier dan ook) van de Website gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden. Afnemer staat er voor in dat wanneer een derde van de Website gebruik maakt op de computer van Afnemer deze derde zich ook zal houden aan de Algemene voorwaarden.

1.4. Door akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden verklaart Afnemer bevoegd te zijn om een Overeenkomst met PROMOTORZ aan te gaan.

1.5. Indien PROMOTORZ niet steeds de strikte naleving van de Algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat de Algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat PROMOTORZ het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van de Algemene voorwaarden te verlangen.

1.6. De artikelen van de Algemene voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onverhoopt onredelijk bezwarend zijn voor een Consument-afnemer omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 en/of 6:237 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, blijven buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.

1.7. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

1.8. Voorts geldt dat indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van de Algemene voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, die dwingende bepalingen zullen prevaleren boven de bepalingen uit de Algemene voorwaarden die daar in strijd mee zijn. De overige bepalingen uit de Algemene voorwaarden zullen onverminderd van krachtblijven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van PROMOTORZ zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Afnemer wordt aanvaard, heeft PROMOTORZ het recht het aanbod binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes vanPROMOTORZ kunnen slechts zonder afwijkingen door de Afnemer worden aanvaard.

2.3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door PROMOTORZ naderhand Schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn bevestigd.

2.4. Alle door PROMOTORZ verstrekte informatie, afbeeldingen, mededelingen en opgaven(Schriftelijk, mondeling, telefonisch of anderszins verstrekt) worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege PROMOTORZ voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wel voordoen dan binden zij PROMOTORZ in geen geval.

Artikel 4. Overeenkomsten

3.1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de bevestiging en aanvaarding door PROMOTORZ dan wel indien PROMOTORZ nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook door gebruik te maken van elektronische communicatie vormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.3. Indien met de Afnemer meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Afnemer worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Afnemer de Algemene voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan de Algemene voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer.

3.4. PROMOTORZ is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in teschakelen.

3.5. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van PROMOTORZ is het de Afnemer verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

3.6. PROMOTORZ is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, even als vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van PROMOTORZ dan wel derden waaronder andere Afnemers.

3.7. Indien de Afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens PROMOTORZ voldoet, is PROMOTORZ bevoegd en gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. PROMOTORZ kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering ofwijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer. De Afnemer is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de als gevolg van de opschorting ontstane vertraging, eveneens tegenover derden en hij vrijwaart PROMOTORZ ter zake.

3.8. Afnemer kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoeringvan de Overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer verstrekte informatie, mededelingen en opgaven (Schriftelijk, mondeling, telefonisch of anderszins verstrekt) niet juist of onvolledig zijn. PROMOTORZ behoudt zich als dan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan PROMOTORZ nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Afnemer, onverminderd het recht en de mogelijkheid van PROMOTORZ om ten opzichte van de Afnemer wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomstalsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Afnemer dan verplicht is.

Artikel 5. Inhoud en wijziging van de Overeenkomst

4.1. Afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze oorzaak vinden in door PROMOTORZ niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen documenten, gegevens en informatie die mondeling of door een door Afnemer daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel Schriftelijk zijn overgebracht.

4.2. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van PROMOTORZ krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.

4.3. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk indien PROMOTORZ daarmee Schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meer kosten, dan is PROMOTORZ gerechtigd een schadeloosstelling bij Afnemer in rekening te brengen, in zoverre dat inieder geval alle meerkosten aan Afnemer worden doorberekend. Afnemer is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart PROMOTORZ ter zake.

4.4. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van PROMOTORZ is Afnemer niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren.

4.5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van PROMOTORZ blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten prestaties te wijzigen en/of aan te vullen, zal PROMOTORZ Afnemer hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. PROMOTORZ kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan Afnemer.

Artikel 6. Prijzen en prijswijzigingen

5.1. Alle door PROMOTORZ opgegeven prijzen zijn in euro’s (€) en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding.

5.3. PROMOTORZ is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen ondermeer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de Afnemer daarvan zo spoedig als mogelijk Schriftelijk in kennis worden gesteld.

5.4. PROMOTORZ behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoop van (bepaalde) Producten en/of Diensten (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. PROMOTORZ is niet aansprakelijk jegens Afnemer of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Producten en/of Diensten.

5.5. Kennelijke (schrijf en/of manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door PROMOTORZ worden gecorrigeerd.

5.6. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn de bezorgkosten voor de levering van Producten niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. PROMOTORZ geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Afnemer komen, bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan Afnemer op.

5.7. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt aan Afnemer gecommuniceerd.

5.8. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van deOvereenkomst een verhoging ondergaan voordat PROMOTORZ zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is PROMOTORZ gerechtigd zijn prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover drie (3)maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7. Betalingen

6.1. PROMOTORZ hecht er waarde aan dat Afnemer veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt vooral een rol als Afnemer betaalt via het internet. Hiertoe heeft PROMOTORZ een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Afnemer veilig kan betalen. PROMOTORZ draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

6.2. PROMOTORZ biedt Afnemer – afhankelijk van onder meer het betreffende Producten/of Dienst – een aantal betalingsmogelijkheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betaling via een creditcard en/of betaling via PayPal. Op de Website of anderszins worden de betalingsmogelijkheden aan Afnemer gecommuniceerd.

6.3. Van een aantal betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie van Afnemer, alsook autorisatie, is voldaan.

6.4. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. PROMOTORZ is geen partij in de relatie tussen Afnemer en de kaartuitgever.

6.5. Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door Afnemer bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Afnemer geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van dedesbetreffende bestelling. PROMOTORZ hanteert de betaaldatum als besteldatum.

6.6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de door Afnemer verrichte betaling door haar of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van PROMOTORZ op Afnemer.

6.7. Een Zakelijke-afnemer kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting ofinhouding. Compensatie door Zakelijke-afnemer is slechts toegestaan indien PROMOTORZ de vordering van Zakelijke-afnemer Schriftelijk heeft erkend.

6.8. Een Zakelijke-afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van PROMOTORZ zekerheid te stellenvoor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan PROMOTORZ te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat PROMOTORZ daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

6.9. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van PROMOTORZ tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

6.10. Voor een Zakelijke-afnemer geldt dat bij overschrijding van de fatale betalingstermijn de Zakelijke-afnemer van rechtswege in verzuim is en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die PROMOTORZ ten opzichte van de Zakelijke-afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.

6.11. Voor een Consument-afnemer geldt dat bij overschrijding van de fatale betalingstermijn de Consument-afnemer van rechtswege in verzuim is en is hij vervolgens de wettelijke rente verschuldigd is over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die PROMOTORZ ten opzichte van de Consument-afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.

6.12. Indien PROMOTORZ genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, geldt voor een Zakelijk-afnemer dat, afgezien van zijn verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Zakelijke-afnemer komen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,-- (zevenhonderd en vijftig euro). Onder het te vorderen bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen vermeerderd met de verschuldigde (contractuele) rente.

6.13. Voor een Consument-afnemer geldt dat indien PROMOTORZ genoodzaakt is haarvordering uit handen te geven, de kosten daaronder vallende voor rekening van de Consument-afnemer komen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’’. Onder het te vorderen bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente en de incassokosten.

Artikel 8. Levering, levertijden en eigendomsvoorbehoud

7.1. De door PROMOTORZ opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. PROMOTORZ kan nadere informatie omtrent de levertijden vermelden op de Website of op andere wijze Schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

7.2. Het enkel verstrijken van een levertijd levert geen verzuim aan de kant van PROMOTORZ op, ook niet in het geval van een Schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering. Een overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd de Overeenkomst instand te laten.

7.3. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de levering van een (bepaalde) Diensten geschiedt doordat PROMOTORZ Afnemer toegang verschaft tot een(passende) online-omgeving, waarin (bepaalde) Diensten beschikbaar worden gesteld aan Afnemer, dan wel Afnemer in staat wordt gesteld (bepaalde) Diensten te downloaden. In het verlengde daarvan gaat Afnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat de levering van (bepaalde) Diensten geschiedt doordat PROMOTORZ begonnen is met de uitvoering van (bepaalde) Diensten c.q. de Overeenkomst en derhalve het niet meer mogelijk is (bepaalde) Diensten te herroepen, in overeenstemming met artikel 12 lid 2.

7.4. Afnemer is bij de uitvoering van de Overeenkomst door PROMOTORZ voorts gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door PROMOTORZ mogelijk te maken.

7.5. PROMOTORZ is niet gehouden Producten in gedeelten af te leveren, overigens heeft PROMOTORZ wel het recht om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.

7.6. Indien een Product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Afnemer Schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

7.7. Zodra de te leveren Producten op de plaats van bestemming aan Afnemer zijn geleverd, gaat het risico waar het de Producten betreft over op Afnemer. Indien de te leveren Producten tever geefs op het door Afnemer opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, respectievelijk bij de buren van Afnemer (indien Afnemer zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de Producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Afnemer.7.8. Bij leveringen van Producten buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.9. De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door PROMOTORZ bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, niet door PROMOTORZ teruggenomen.

7.10. De eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Afnemer over, nadat Afnemer al hetgeen hij ter zake de Overeenkomst met PROMOTORZ is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele terzake van de Producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.11. Afnemer is verplicht en gehouden PROMOTORZ terstond Schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 9. Herroepingsrecht Consument-afnemer

8.1. Bij een koop op afstand van een Product kan een Consument-afnemer gedurende een periode van veertien (14) dagen (bedenktijd) de Overeenkomt zonder opgave van redenen ontbinden. PROMOTORZ mag Afnemer vragen naar de redenen van herroeping, maar zal Afnemer niet tot opgave van zijn redenen verplichten.

8.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Afnemer, of een vooraf door Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

a. als Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Afnemer, of een door haar aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. PROMOTORZ mag, mits zij Afnemer hier voorafgaand aan het bestel proces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren;

b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Afnemer, of een door haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Afnemer, of een door haar aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

8.3. Tijdens de bedenktijd zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Afnemer het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.4. Afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan zoals toegestaan invorig lid.

Artikel 10. Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument-afnemer en dekosten daarvan

9.1. Als Consument-afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dienthij dit binnen de bedenktijd kenbaar te maken aan PROMOTORZ. Het kenbaar maken dient Consument-afnemer te doen middels verzending van een ingevuld Modelformulier aan info@promotorz.nl, welk formulier aan het slot van de Algemene voorwaarden is bijgevoegd, of door het beroep op het herroepingsrecht op andere ondubbelzinnige wijze aan PROMOTORZ kenbaar te maken.

9.2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding, zendt Consument-afnemer het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) PROMOTORZ. Afnemer heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

9.3. Consument-afnemer zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door PROMOTORZ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument-afnemer.

9.5. Indien Consument-afnemer niet binnen de bedenktijd kenbaar heeft gemaakt gebruikte willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het Product niet binnen de terugzend termijn aan PROMOTORZ heeft teruggezonden, is de koop definitief en vervalt het herroepingsrecht.

9.6. De kosten voor het terugzenden van het Product komen voor rekening van Consument-afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is bepaald.

Artikel 11. Verplichtingen van PROMOTORZ bij herroeping

10.1. Als PROMOTORZ de melding van herroeping door Consument-afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

10.2. PROMOTORZ vergoedt alle betalingen van Consument-afnemer, exclusief de leveringskosten die voor de heenzending door PROMOTORZ in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop Consument-afnemer zijn herroeping meldt. PROMOTORZ mag met terugbetaling wachten tot hij het Product heeft ontvangen of tot het moment dat Consument-afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.3. PROMOTORZ gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument-afnemer heeft gebruikt, tenzij Consument-afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument-afnemer.

10.4. Indien PROMOTORZ in afwijking van hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel overgaat tot enige vergoeding van leveringskosten dient dit gezien te worden als geheel vrijwillig en kan Consument-afnemer hier geen aanspraak op maken. Als Consument-afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, zal PROMOTORZ de bijkomende kosten voor de duurdere leveringsmethode niet terug hoeven te betalen.

Artikel 12. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

11.1. Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:

a. van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiëlemarkt, waarop PROMOTORZ geen invloed heeft, en/of

b. van producten die: (i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Afnemer; (ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (iii) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (iv) snel kunnen bederven of verouderen; (v) van kranten of tijdschriften, en/of

c. van audio- en video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare producten, indien Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken, en/of

d. van reizen.

11.2. Vooraf en bij het aangaan van de Overeenkomst is Afnemer uitdrukkelijk geïnformeerd dat hij afstand doet van zijn recht om de Overeenkomst inzake een Dienst, binnen de wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen, te herroepen. In het verlengde hiervan heeft een Afnemer uitdrukkelijk ingestemd dat hij afstand doet van zijn wettelijke bedenktijd zodat hij per direct van een Dienst gebruik kan maken.

Artikel 13. Garanties en reclame

12.1. PROMOTORZ zal zich inspannen dat de door haar geleverde Producten en/of Diensten voldoen aan de aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheden/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften.

12.2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het Product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

a. indien er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van PROMOTORZ of de fabrikant zijn verricht;

b. indien gebreken aan het Product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

c. indien beschadiging aan het Product is ontstaan door opzet, groveonachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Afnemer.

12.3. In het geval sprake is van een gebrek dat Afnemer na aflevering had behoren te ontdekken en Afnemer dit gebrek niet onverwijld, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen aan PROMOTORZ kenbaar maakt, wordt Afnemer geacht met de staat waarin de desbetreffende Producten en/of Diensten zijn geleverd in te stemmen en vervallen zijn aanspraken dienaangaande jegens PROMOTORZ.

12.4. Afnemer is gehouden de door haar geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, waaronder deugdelijk fotomateriaal. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product en/of Dienst komt te vervallen indien gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijn(en) worden gemeld, tenzij uit alle relevante omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

12.5. PROMOTORZ dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door Afnemer geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door Afnemer geconstateerde fouten en gebreken terecht zijn, zal PROMOTORZ de keuze hebben hetzij de factuurwaarde met betrekking tot het Product en/of Dienst te betalen dan wel in overleg met Afnemer zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken of het vervangen van het desbetreffende Product en/of Dienst.

12.6. De door PROMOTORZ geleverde Producten en/of Diensten gelden in elk geval als deugdelijk, indien Afnemer de geleverde Producten en/of Diensten in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen verwerken, tenzij Afnemer het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.

12.7. Ten aanzien van (bepaalde) Diensten is sprake van een inspanningsverbintenis. PROMOTORZ kan dan ook geen garantie geven ter zake het behalen van het door Afnemer verlangde resultaat.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade

13.1. PROMOTORZ is niet aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van PROMOTORZ. In dat geval is PROMOTORZ enkel en alleen aansprakelijk voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering van PROMOTORZ wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. De beperking van aansprakelijkheid van PROMOTORZ (en/of een gedeelte daarvan) zoals opgenomen in dit artikel geldt niet ten opzichte van een Consument-Afnemer ingeval sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 2 lid 6 van deze Algemene voorwaarden.

13.2. Indien de verzekeraar van PROMOTORZ om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Overeenkomst. PROMOTORZ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade(waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Afnemer daarbij inbegrepen.

13.3. PROMOTORZ is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden.

13.4. De Afnemer vrijwaart PROMOTORZ voor alle aansprakelijkheden van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door PROMOTORZ geleverde producten en/of materialen.

13.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PROMOTORZ.

Artikel 15. Overmacht

14.1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van PROMOTORZ om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van PROMOTORZ kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden PROMOTORZ van de verplichtingen tot nakoming.

14.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, pandemieën, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen inelektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door PROMOTORZ zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en Afnemers (overzee) van PROMOTORZ evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmacht bepaling.

14.3. Ingeval van overmacht heeft PROMOTORZ het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 16: Beëindiging

15.1. Een Overeenkomst tussen PROMOTORZ en Afnemer is behoudens andere Schriftelijkeafspraken alleen opzegbaar van de zijde van Afnemer indien de Overeenkomst vooronbepaalde tijd is aangegaan en PROMOTORZ met die opzegging heeft ingestemd.

15.2. Indien tussen PROMOTORZ en Afnemer een Overeenkomst tot stand is gekomen zonder achterliggende Schriftelijke afspraken, waarbij de Afnemer gedurende een periode van één jaar of langer bij voortduring Producten en/of Diensten van PROMOTORZ afneemt, geldt voor beide Partijen een Schriftelijke opzegtermijn van drie(3) maanden, te vermeerderen met één (1) maand voor elk jaar dat de samenwerking voortduurt, zulks met een maximum van een opzegtermijn van in totaal zes (6)maanden.

15.3. Indien de Afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief deze Algemene voorwaarden) dan wel zich omstandigheden voordoen als hierna in lid 4 van dit artikel vermeld, heeft PROMOTORZ het recht de Overeenkomst ter vrije keuze hetzij door ontbinding, dan wel door opzegging onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Afnemer gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van deze tussentijdse beëindiging aan PROMOTORZ te vergoeden.

15.4. Met verwijzing naar lid 3 van dit artikel is PROMOTORZ tevens gerechtigd de Overeenkomst ter vrije keuze hetzij door ontbinding dan wel door opzegging onmiddellijk tussentijds te beëindigen indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;

b. het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd;

c. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

d. aan de Afnemer wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend ofzodanige surseance van betaling door de Afnemer wordt aangevraagd;

e. de Afnemer overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;

f. de onderneming van de Afnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/ofgeliquideerd en/of aan een derde overgedragen;

g. PROMOTORZ in staat van faillissement wordt verklaard;

h. de Afnemer handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van PROMOTORZ dan wel van derden waaronder andere Afnemers en/of toeleveranciers van PROMOTORZ in ernstige mate in diskrediet wordt/worden gebracht;

i. de Afnemer een voor de levering, bezit, opslag of doorverkoop van de door PROMOTORZ te leveren zaken en/of diensten benodigde vergunning, inschrijving of toestemming ontbeert dan wel indien de Afnemer anderszins niet langervoldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;

j. de Afnemer melding maakt van een betalingsachterstand.

15.5. Beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, brengt met zich dat alle vorderingen van PROMOTORZ op de Afnemer direct opeisbaar zijn.

15.6. Indien PROMOTORZ op het moment van beëindiging al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten, Diensten en/of met betrekking tot de Website berusten bij PROMOTORZ, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

16.2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,handelsnamen-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele)eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden, concepten en bedrijfsgeheimen.

16.3. Met betrekking tot Producten en/of Diensten van de geest die PROMOTORZ gebruikt of heeft gebruikt, dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in relatie tot de Overeenkomsten waarvan PROMOTORZ de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of deze geldend kan maken, behoudt hij zich alle rechten van intellectuele eigendom voor.

16.4. Zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van PROMOTORZ is het in aansluiting op lid 3 van dit artikel Afnemer niet toegestaan Producten en/of Diensten te openbaren, te verveelvoudigen en/of te exploiteren, al dan niet met inschakeling van derden. Onder deze Producten wordt onder meer verstaan adviezen, rapporten, verslagen, werkwijzen, (model)contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van PROMOTORZ, een en ander in de ruimste zin des woord. Het is Afnemer enkel toegestaan de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor eigengebruik, indien dit passend is binnen het doel van de Overeenkomst.

16.5. PROMOTORZ verklaart naar zijn beste weten dat door haar geleverde Producten en/ofDiensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan PROMOTORZ, naar zijn keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Afnemer van de door deze betaalde prijs voor het betreffende Product en/of Dienst, zo nodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.16.6. Afnemer stelt PROMOTORZ zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis van enig jegens haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door PROMOTORZ verkochte goederen inbreuk maken op geldend intellectueel eigendomsrecht.

16.7. PROMOTORZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 6 en/of 7 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Afnemer een Product en/of Dienst heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van PROMOTORZ.

16.8. De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van PROMOTORZ. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van PROMOTORZ. Deze toestemming is niet benodigd voorpersoonlijk, niet commercieel gebruik.

16.9. In geval van overtreding van één of meer van de bepalingen van dit artikel verbeurt de Afnemer per overtreding aan PROMOTORZ een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro), alsmede een boete van €1.000,-- (zegge: duizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan PROMOTORZ van eenvolledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 18. Verbodsbepalinge

17.1. Afnemer mag de Producten en/of Diensten niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

17.2. Voorts is het Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van PROMOTORZ soortgelijke Producten en/of Diensten als PROMOTORZ aan te bieden, laat staan de van PROMOTORZ verkregen informatie in het kader van (de uitvoering van) Diensten te gebruiken om direct of indirect met PROMOTORZ in concurrentie te treden.

17.3. In geval van overtreding van één of meer van de bepalingen van dit artikel verbeurt de Afnemer per overtreding aan PROMOTORZ een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro), alsmede een boete van €1.000,-- (zegge: duizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtredingvoortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan PROMOTORZ van eenvolledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 19. Opmerkingen van gebruikers, klachten, feedback en andere inzendingen

18.1. Indien Afnemer bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins, gaat Afnemer ermee akkoord dat PROMOTORZ te allen tijde – zonder enige beperking – inzendingen die Afnemer PROMOTORZ toestuurt, mag bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook.

18.2. PROMOTORZ kan – maar is daartoe niet verplicht – de inhoud van de inzendingen controleren, bewerken of verwijderen waarvan naar mening van PROMOTORZ deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deAlgemene voorwaarden.

18.3. Afnemer gaat ermee akkoord dat inzendingen geen enkel recht van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Afnemer stemt er verder mee in dat inzendingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Producten en/of Diensten of de Website zou kunnen beïnvloeden. Afnemer mag in het verlengde daarvan geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan of PROMOTORZ of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van inzendingen.

18.4. Afnemer is als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen c.q. inzendingen en de nauwkeurigheid daarvan en vrijwaart PROMOTORZ ter zake van aanspraken van elke andere partij.

18.5. Klachten dient eerst bij PROMOTORZ kenbaar te worden gemaakt door te mailen naar info@promotorz.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Tevens is het voor consumenten in de Europese Unie mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vindenop http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het Afnemer vrij om zijn klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 20. Privacy en persoonsgegevens

19.1. Indien de Afnemer aan PROMOTORZ persoonsgegevens ter beschikking stelt, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, blijft de Afnemer de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

19.2. Indien en voor zover nodig zullen PROMOTORZ en de Afnemer hun wederzijdse rechten en plichten separaat vastleggen in een verwerkingsovereenkomst.

19.3. Het privacy statement van PROMOTORZ is van toepassing op de verwerking vanpersoonsgegevens en kan worden teruggevonden op haar website.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op Overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20.2. Indien een Consument-afnemer ingezetene is van de Europese Economische Ruimte (hierna: ''EER''), zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen beslecht worden door de – op grondvan de wet – bevoegde rechter. Ingeval een Zakelijke-afnemer gevestigd is binnen de EER, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (Nederland).

20.3. Indien een Consument-afnemer geen ingezetene is van de EER, dan wel een Zakelijke-afnemer niet gevestigd is binnen de EER, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, die zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn. De procedure wordt gevoerd in het Engels en het scheidsgerecht beslist volgens de regels van het Nederlandse recht.

Artikel 22. Wijziging en uitleg van de Algemene voorwaarden

21.1. De Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

21.2. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking eenentwintig (21) dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.